Obsługa danych z EGiB w środowisku ArcGIS


SprintMAP®.SWDE to najbardziej funkcjonalny pakiet do obsługi Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE):

 • możliwość pracy w systemach desktop i enterprise,
 • stabilność i odporność na wariancje plików SWDE,
 • obiektowa obsługa danych i niewrażliwość na rodzaj geobazy,
 • obsługa geobaz w klasie desktop do 4 TB bez konieczności instalowania serwera baz danych,
 • wysoka wydajność przy interpretacji plików tekstowych SWDE (np. 320 MB w 19 min 21 s) kontrola integralności danych wczytanych,
 • obsługa punktów adresowych w SWDE - poza instrukcją G5,
 • zaawansowane przeglądanie zawartości SWDE i selekcja wg wielu kryteriów zapis selekcji do pliku SWDE, np. fragmentu mapy wzdłuż linii projektowanej drogi, danych dla jednej jednostki rejestrowej,wszystkich działek zawierąjacych użytek Ls, etc. pozyskanie lokalizacji adresów pocztowych z danych EGiB.

Istnieją dwie wersje aplikacji SprintMAP®.SWDESTANDARD i PROFESSIONAL różniące się funkcjonalnością:

 • Wersja STANDARD przeznaczona jest do prostych zastosowań na geobazach lub plikowych (gdb). Realizuje funkcje importu i przeglądania zawartości bazy, selekcji i wyszukiwania informacji.
 • Wersja PROFESSIONAL posiada poszerzony zakres funkcjonalności i współpracuje z profesjonalną bazą danych SDE (testowano na bazie ORACLE w wersji 10g). Przeznaczona jest do zarządzania informacją, udostępniania określonych przestrzennie lub atrybutowo podzbiorów danych w formacie SWDE lub w formie analogowej. Wersja profesjonalna może pracować również jako narzędzie wspomagające tworzenie danych dla EGiB, dzięki połączeniu struktury danych i funkcjonalności pakietu ArcGIS oraz możliwości zapisu danych do odpowiednich plików wymiany danych


Przykłady automatyzacji prac z użyciem SprintMAP®.SWDE

 • Tworzenie punktów adresowych na podstawie geometrii bydynku i adresu zapisanego w tablicy adresowej
 • Wybór wszystkich działek zawierających użytek 'Ls' dla prywatnych właścicieli (osób fizycznych) - selekcja w opisie i na mapie
 • Automatyczne utworzenie struktury własności gruntu uwarunkowań formalno-prawnych w projektach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Kontrola zgodności danych części opisowej i geometrycznej
 • Selektywny zapis wybranej informacji do pliku SWDE


Narzędzie importu odpowiada za import danych z formatu SWDE do geobazy plikowej programu SprintMAP®.SWDE.


SprintMAP.SWDE - Okno importu


Mapowanie baz służy do tworzenia map zasobów dla danych ewidencyjnych zgromadzonych w różnych bazach. Stworzenie map zasobów pozwala uniknąć fizycznego łączenia wszystkich baz zawierających dane SWDE, a dzięki temu ułatwia proces usunięcia nieaktualnych danych, przeglądania zasobów, lub wczytywania tylko wybranych fragmentów.

Narzędzie mapowania baz posiada następujące opcje:

 • Dodawanie zasobów
 • Przełączanie zasobów (nawigacja, etykietowanie)
 • Edytowanie zasobów
 • Połączenie do zasobów
 • Usuwanie zasobów
 • Integracja zasobów


SprintMAP.SWDE - integracja zasobów


Narzędzia identyfikacji obiektu służą do przedstawiania informacji o obiekcie. Dla wybranej działki ewidencyjnej wyświetlana jest informacja o rodzaju i powierzchni użytku, jednostce rejestrowej, do której dana działka należy, a także budynkach na niej się znajdujących. Obiekty można wybierać na podstawie selekcji na mapie lub wyboru numeru działki w danym obrębie ewidencyjnym.

Narzędzie to pozwala również wyselekcjonować obiekty o identycznym sposobie użytkowania, należące do jednej jednostki rejestrowej, lub wyszukać dowolny podmiot ewidencyjny (tylko osoby fizyczne) oraz odpowiadające mu jednostki rejestrowe.


SprintMAP.SWDE - identyfikacja obiektu


Narzędzia eksportu umożliwiają eksport danych do formatu SWDE na podstawie selekcji, wyboru jednostki i obrębu ewidencyjnego, poszczególnych klas lub według relacji między obiektami. Narzędzie to zezwala również na eksport obiektów adresowych (budynek, działka ewidencyjna) lub poszczególnych warstw do pliku *.shp oraz generowanie map własności dla wszystkich działek ewidencyjnych.


SprintMAP.SWDE - okno eksportu


Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.